Обществена поръчка

Изготвяне на Технически паспорти и регистрирането им в обособени позиции, съгласно техническите спецификации

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019