Обществена поръчка

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Проектиране на преустройство на физкултурен салон в нова група и надстройка на фоайе за физкултурен салон в ДГ ”Славей” – район Северен”

Възложител: Община Пловдив, район Северен, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 22а, За: арх.Михаил Богданов, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 901169, E-mail: plovdiv_severen@abv.bg, Факс: 032 901161

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019