Обществена поръчка

Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на подемници за хора с увреждания за две административни сгради на територията на гр. Русе по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Изготвяне на проектна документация в съответствие с изискванията на чл. 184 от ЗУТ; доставка и монтаж на нов, напълно автоматизиран стълбищен подемник за хора с увреждания за стълбище с извивки (завои) и междинна площадка от първи (приземен) до втори етаж в ниско тяло, в югоизточната част на административна сграда с адрес гр. Русе, пл. Свобода №6 в ПИ с идентификатор 63427.2.1648 по КККР на гр. Русе. Обособена позиция № 2: Изготвяне на проектна документация в съответствие с изискванията на чл. 184 от ЗУТ (при необходимост); Доставка и монтаж на нова външна подемна платформа с вертикално движение за хора в неравностойно положение до външно стълбище на административна сграда, в която се помещава Дирекция Местни данъци и такси към Община Русе в УПИ II-3, кв. 651.8 по плана на гр. Русе, жк. „Изток“, ул. „Котовск“ №2.

Възложител: Община Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

14/10/2019