Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ I – училище в квартал 17 по плана на с.Паскалево, община Добричка“ Дейности предвидени за изпълнение: •Извършване на архитектурно заснемане на съществуващи площадки и стълбище. Конструктивно обследване на съществуващи подпорни стени. Представяне на становища на архитекта и конструктора, отразяващи техните идеи по отношение на годността на съществуващите настилки и подпорни стени, и необходимостта от подмяна, подсилване или запазване на част от тях. Становищата на архитекта и конструктора се представят в 1 екземпляр на хартия и по ел.поща във формат pdf. •Изготвяне на технически проект по част архитектурна, конструктивна, електрически инсталации, ПБЗ и ПУСО и количествена сметка за предвидените за изпълнение ремонтни дейности и необходимото оборудване на площадка за безопасност на движението. Представя се в четири екземпляра на хартиен носител и на електронен носител в следните формати: чертежи pdf; обяснителни записки в pdf и doc/docx, количествени сметки pdf и xls/xlsx. •Авторски надзор по време на изпълнението по смисъла на чл.162, ал.2 от ЗУТ.

Възложител: Община Добричка, ул.Независимост №20, За: Даниела Атанасова Тодорова - началник на отдел ЕППИП, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/01/2020