Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза “работен проект” за Център за настаняване от семенн тип (ЦНСТ) в с. Бутан за пълнолетни лица с умствена изостаналост – за 15 (петнадесет) лица. Инвестиционният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно визата за проектиране, издадена от главния архитект на община Козлодуй, изискванията, посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества при съгласуване на визата за проектиране и нормативните изисквания на законодателството в Република България за този тип сгради. Проектът се изготвя съгласно приложеното към документацията техническо задание в следните части: архитектурна; конструктивна; водоснабдяване и канализация; топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; енергийна ефективност; доклад за съответствие на енергийната ефективност; електрическа; пожароизвестяване; геодезическа; план за безопастност и здраве; пожарна безопасност; ПУСО; проектно-сметна документация. ЦНСТ е препоръчително да бъде проектиран на 1 ет.

Възложител: Община Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

27/12/2019