Обществена поръчка

„Избор на проектант за изработване на проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция I: „Проектиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „За пътно съоръжение” на ул. „София”, кв.215а по плана на гр.Плевен”; Обособена позиция II: „Проектиране ремонт на ОВК инсталация на зала „СПАРТАК”; Обособена позиция III: „Проектиране „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ” в съществуваща сграда с идентификатор 56722.659.248.1.1”; Обособена позиция IV: „Проектиране „Ремонт на съществуваща сграда с идентификатор 56722.659.1076.4 „ЗАЛА ПО БОРБА”.

Възложител: Община Плевен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/08/2019