Обществена поръчка

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин”

Възложител: Община Девин, ул.Дружба № 1, За: Надежда Ризова, България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/08/2019