Обществена поръчка

Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на възстановяването на съответната сграда и прилежащото дворно пространство, съгласно обема и обхвата, регламентирани в действащото законодателство.

Възложител: Община Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

07/08/2019