Обществена поръчка

Дейността предвижда изграждане на инсталация за предварително механично третиране на отпадъците за отделяне на рециклируемите фракции от общия поток смесени отпадъци, образувани на територията на общините Елхово и Бoлярово с капацитет на вход 1600 т/г. и изграждането на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, образуван на територията на двете общини, за открито компостиране в покрити редове с улеи и принудителна аерация, с капацитет на вход 4000 т/г. Предвидено е двете инсталации да бъдат изградени на обща площадка, в поземлен имот 069011, общинска собственост, в местността “Хумата”, село Добрич, община Елхово.

Възложител: Община Елхово

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

11/11/2019