Обществена поръчка

Дейностите, включени в предмета на поръчката са, както следва: Дейност 1 – Заснемане на съществуващо положение и изготвяне на инвестиционен проект по всички части; Дейност 2 – Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/08/2019