Обществена поръчка

В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности: Поръчката обхваща проектантски услуги за обекти на ДП РВД, при които се налага реконструкция, модернизация, привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба на сгради и съоръжения или изграждане на нови сгради и съоръжения, както и за изготвяне на интериорни проекти при необходимост. Обхватът от дейности включва: • изготвяне в необходимия нормативен обхват и съдържание на идейни, технически и работни проекти за обекти на ДП РВД, включително подробни количествени сметки, ориентировъчни количествено-стойностни сметки и технически спецификации, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; • заснемане на съществуващи обекти; • съгласуване на проекти със съответните институции; • оказване съдействие на възложителя при подаване на документи за издаване на разрешение за строеж; • упражняване на авторски надзор по време на строителството на обектите.

Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/06/2019