Обществена поръчка

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране-проектиране в работна фаза на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 2 400 т/год. Избраната технология е компостиране в открити клетки с навес, която използва автоматизирана система за размесване и разбъркване.Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи Дейността предвижда изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет от 2 400 т/год. и проектиране на пътна връзка и ел. захранване на имота.Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите:•доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване за компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък;•вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.Дейност4 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на смр, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

Възложител: Община Ямбол

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/02/2020