Обществена поръчка

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за изготвяне на проект, доставка, монтаж и инсталиране на система за пожароизвестяване; настройване, конфигуриране, пускане в експлоатация на системата; тестване и предаване на системата на Възложителя както и обучение за работа със системата и за администрирането й. Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи в Административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, находяща се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ №5.

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Силистра

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

01/10/2019

Уебсайт

http://www.noi.bg