Обществена поръчка

Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”. Предмет на заданието е изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на Благоустрояване на междублокови пространства в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I–жилищен комплекс и УПИ XIII–жилищен комплекс в кв. 160А и реконструкция на част от улица „Гладстон” (между о.т. 108б108в) по устройствения план на гр. Карлово. Поръчката ще обхваща:1. Изготвяне на инвестиционен технически проекти за обектите; 2. Извършване на предвидените в проектите строително-монтажни работи; 3. Изпълняване на авторки надзор по време на строителството. Техническите изисквания на Възложителя, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация.

Възложител: ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев №1, За: Цветана Метаксинова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 54586, E-mail: metaksinova@karlovo.bg, Факс: 0335 54581

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/12/2019