Обществена поръчка

„Архитектурно заснемане, обследване за технически характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и обследване за енергийна ефективност на сграда на Националния дворец на децата на ул.“Княз Борис І” № 103, гр.София“

Възложител: Национален дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски“ № 191, За: Николай Кръстев, България 1309, София, Тел.: 02 9202317, E-mail: npc.bg@abv.bg, Факс: 02 9202317

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

23/08/2019