Обществена поръчка

„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”. Проекта се актуализира по отношение на ІІІти подобект – ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” с ново наименование: „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ – гр.Искър, община Искър” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта.

Възложител: Община Искър

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка;

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване