Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Велин Абаджиев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01703

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I