Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2018 г.

арх. Боряна Авуска

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00309

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: