Тарифа за приходите, формиращи бюджета на КАБ 2021

А. Приходи по ЗКАИИП

 

І. Приходи по чл. 28 ал.2, т.1 от ЗКАИИП„еднократни встъпителни вноски”

 1. Приходи от встъпителни вноски на новоприети членове на КАБ – 156 лв.;
 2. Приходи от възстановителни вноски на възстановяващи проектантската си правоспособност и членството си в КАБ членове50 лв.;

ІІ. Приходи по чл. 28 ал.2, т.2 от ЗКАИИП – „годишни вноски”

 1. Приходи от годишни вноски на членове, български и чуждестранни граждани независимо от притежаваната проектантска правоспособност (вноска членство) – минимум 84 лв. за 2018 г. ;
 2. Приходи от годишни вноски за придобиване и поддържане на проектантска правоспособност на български и чуждестранни граждани:
  • Годишна вноска за Пълна проектантска правоспособност /ППП/ за цяла календарна година – 156 лв. за 2018 г.;
  • Вноска за Пълна проектантска правоспособност /ППП/ за новоприети и/или възстановяващи проектантската си правоспособност – по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението УС;
  • Годишна вноска за Пълна проектантска правоспособност /ППП/ по чл. 230 от ЗУТ за цяла календарна година- 156 лв. за 2018 г.;
  • Вноска за Пълна проектантска правоспособност /ППП/ по чл. 230 от ЗУТ за цяла календарна година за новоприети и/или възстановяващи пълна проектантска правоспособност по чл.230 на ЗУТ – по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;
  • Годишна вноска за Ограничена проектантска правоспособност /ОПП/ за цяла календарна година – 96 лв. за 2018 г.;
  • Вноска за Ограничена проектантска правоспособност /ОПП/ за новоприети и/или възстановяващи ограничената проектантска правоспособност – по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението УС;
  • Вноска за придобиване на проектантска правоспособност за определено време или конкретен обект – да съответства на времето за упражняване на правото за проектантска правоспособност или по 1/12 от годишната вноска за проектантска правоспособност на месец.

 

ІІІ. Приходи по чл. 28 ал.2, т.3 от ЗКАИИП – „Такси за вписване в регистрите по чл.6, т.1, 2, 3 и 4 и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат”

 1. Приходи от такси за разглеждане на заявление и вписване в регистрите по чл.6, т.1 и 3 от ЗКАИИП
 • Такса за кандидати за придобиване на ПП и членство в КАБ – 15 лв. без ДДС (с ДДС -18 лв.);
 • Такса за ежегодна регистрация на проектанти с ОПП, съгласно чл.9, ал. 3 от ЗКАИИП – 230 лв. . без ДДС (с ДДС -276 лв.);
 • Такса за промени в регистрите (промяна в проектантската правоспособност) – 15 лв. без ДДС (с ДДС -18 лв.);
 1. Приходи от такси за издаване на удостоверения за членство и проектантска правоспособност, членска карта и личен печат
 • Такса за изработване на удостоверения и личен печат – 0,5 МРЗ без ДДС – 325 лв. (с ДДС -390 лв.);
 • Такса за изработване на изгубени, повредени или при промяна на проектантската правоспособност удостоверения и личен печат – 0,25 МРЗ без ДДС – 162,5 лв. (с ДДС –195 лв.);
 • Такса за изработване на изгубени или повредени единични документи (без печат) – 20,00 лв. без ДДС (с ДДС -24 лв.);
 1. Приходи от такси за вписване в регистрите по чл.6, т. 2 от ЗКАИИП
 • Такса за регистрация на проектантско бюро – 60 лв. без ДДС (с ДДС – 72 лв.).
 • Такса за промени в регистрацията на проектантско бюро – 30 лв. без ДДС (с ДДС -36 лв.);
 • Такса за регистрация на дружество – 240 лв. без ДДС (с ДДС -288 лв.);
 • Такса за промени в регистрацията на дружество – 120 лв. без ДДС (с ДДС -144 лв.);
 • Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от ЕС в Република България – 60 лв. без ДДС (с ДДС -72 лв.);
 • Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от трети държави в Република България .- 240 лв. без ДДС (с ДДС -288 лв.);
 • Такса за регистрация на дружество с участие на чуждестранен архитект (чуждестранни архитекти) в Република България – 360 лв. без ДДС (с ДДС -432 лв.);

 

 1. I Приходи по чл. 28 ал.2, т.4 от ЗКАИИП„цени за услуги, извършвани от камарите”
 2. Приходи от услуги извършвани от КАБ
 • Такса за издаване на удостоверение за регистриран договор (регионална, след решение на ОС на съответната регионална колегия на КАБ) -50 лв. без ДДС (с ДДС -60 лв.);
 • Такса за разглеждане на заявления, искания, жалби и издаване на удостоверения;
  • Такса за разглеждане на заявления, искания и издаване на удостоверения ;
   • 15 лв. без ДДС (с ДДС -18 лв.) – прилага се при стандартна услуга и срок за изпълнение 14 календарни дни;
   • 30 лв. без ДДС (с ДДС-36 лв.) – прилага се за експресна  услуга  в срок от 3 календарни дни;
   • 30 лв. без ДДС (с ДДС-36 лв.) – за издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив – прилага се при стандартна услуга от 5 работни дни;
   • 60 лв. без ДДС (с ДДС-72 лв.) – за издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив – прилага се за експресна услуга в срок от 3 календарни дни.
  • Такса за разглеждане на заявления и жалби към Комисията по дисциплинарно производство от трети лица и не членове на КАБ – 200 лв. без ДДС (с ДДС – 240 лв.);
 • Такса за издаване на заверени преписи на документи на КАБ

8.3.1.     Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 15 лв. без ДДС (с ДДС -18 лв.);

8.3.2.     Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 30 лв. без ДДС (с ДДС -36 лв.);

 • Такса за договорено използуване на запазената марка на КАБ – 500 лв. без ДДС (с ДДС -600 лв.);
 • Такса за осъществяване на рекламна дейност:

8.3.3. Съобщение в сайта на КАБ – 200 лв. без ДДС (с ДДС -240 лв.);

 • Такси за предоставяне на възможност на фирми за представяне и др.:
  • Лекция до ½ час – 500 лв. без ДДС (с ДДС -600 лв.);
  • Лекция над ½ час – 1000 лв. без ДДС (с ДДС -1200 лв.);
  • Щанд по време на форум на КАБ200 лв. без ДДС (с ДДС -240 лв.) на ден при мин.наета площ 2 кв.м.;
  • Поставяне на рекламни табла, знамена и други знаци на фирми по време на прояви на КАБ (съорганизаторство) – 500 лв. без ДДС (с ДДС -600 лв.);
  • Изпращане на рекламно съобщение по електронната поща на членове на КАБ – 350 лв. без ДДС (с ДДС – 420 лв.)
  • Годишен абонамент за реклама на сайта на КАБ, включващ качване на лого с линк в раздел „Партньори“, право на 6 безплатни рекламни статии и 3 рекламни съобщения по имейл до членовете на КАБ, право на 10% отстъпка при наемане на щанд по време на форум на КАБ – 2000 лв. без ДДС (с ДДС – 2400 лв.)
 • Такса за съгласуване и изработване на становище за конкурсна програма – 900 лв. без ДДС (с ДДС -1080 лв.);
 • Такса за определяне на журьор/и на конкурси от членове на КАБ – 200 лв. без ДДС на човек на ден (с ДДС -240 лв.);
 • Такса за даване на професионално мнение по специфични въпроси, касаещи устройственото планиране и инвестиционното проектиране – изготвяне на индивидуална оферта в зависимост от казуса;
 • Такса за предоставяне на имущество на КАБ под наем – по договаряне;
 • Такса (минимална) за обучение чрез Центъра за обучение на КАБ за 4 часа – 120 лв.без ДДС (с ДДС – 144 лв.) За не членове на КАБ таксата е в двоен размер.
 • Такса за участие в конференции – – 50 лв. без ДДС (с ДДС – 60 лв.);

 

 1. Приходи по чл. 28 ал.2, т.5 от ЗКАИИП„дарения, помощи и други постъпления”
 2. Приходи от лихви по разплащателни сметки на КАБ
 3. Приходи от дарения в полза на КАБ
 4. Приходи от отчисления
 5. Приходи от помощи в полза на КАБ
 6. Възстановяване на разходи, направени от КАБ
 7. Други постъпления

 

VІ. Приходи по чл. 28 ал.2, т.6 от ЗКАИИП„глоби, събирани по ЗКАИИП”

 1. Глоби, събирани по решения на УС, след решение от КДП
 2. Глоби по решения на УС
 3. Приходи от възстановяване на съдебни разноски по искове срещу КАБ или в които КАБ е заинтересована страна, след решение на съответната съдебна институция

 

VІІ. Приходи по Закона за признаване на професионалната квалификация

 1. Такса за разглеждане на заявление за издаване на удостоверения за признаване на професионална квалификация „архитект”, придобита в друга страна член на Европейския съюз или в трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Република България по чл. 1, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗППК – 260 лв. с ДДС
 2.  Такса за разглеждане на заявление за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната професионална квалификация „архитект” на територията на Република България, с цел упражняването й на територията на друга страна член на Европейския съюз или на трета държава по чл.2, ал. 1 на Тарифа за таксите, които се събират по ЗППК:
 • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 60 лв. с ДДС;
 • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 120 лв. с ДДС
 1. За повторно издаване на удостоверение по чл. 1 и 2 в тримесечен срок от издаване на първоначалното удостоверение се събира такса в половин размер.
 2. За издаване на заверен препис на удостоверение по чл. 1 и чл. 2 се събира такса 10 лв. с ДДС
 3. За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение по чл. 1 и чл. 2 се събира такса 10 лв. с ДДС
 4. При прекратяване на започнала процедура по разглеждане на заявление за издаване на удостоверение внесената такса не се възстановява.

 

Забележки:     1. Размерът на вноските по точки І и ІІ  са определени с решения на общи събрания на КАБ;

 1.  Размерът на таксите по точки ІІІ и ІV се определени от УС на КАБ;
 2.   Размерът на глобите по точка VІ се определят с решение на УС на КАБ;
 3. Размерите на таксите по точка VІІ са определени с Постановление №178 на Министерския съвет от 10 юли 2009 год.;
 4.   Минималната работна заплата (МРЗ) е равна на 650 лева от 01.01.2021 г.(Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. на Министерски съвет).
 5. Приходите , определени по точки І, ІІ,V и VІ са нестопанска дейност.
 6. Приходите , определени по точки ІІІ, ІV и VІІ са стопанска дейност.

 

 

Тарифата е в съответствие с действащия Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закона за признаване на професионалната квалификация (ЗППК), VІІ, VІІІ, ІХ, Х и XII Общо събрание на КАБ, приета с решение на УС на КАБ от 18.11.2009 г.

Във връзка с регистрацията на Камарата на архитектите в България по ЗДДС на 05.05.2010 г. всички крайни цени на услугите по точки ІІІ и ІV от настоящата тарифа са завишени с нормативно определената ставка на данък добавена стойност (ДДС), действаща към момента, тъй като са гласувани от УС на КАБ като нетни стойности.

С решения на УС на КАБ от 08.07.2010 г., 08.10.2010 г., 17.12..2010 г., 01.09.2011 г., 16.12.2011 г, 21.09.2012 г., 14.12.2012 г., 8-9.11.2013 г., 29.01.2016 г., 16.09.2016 г., 26.02.2021 г. Тарифата е изменена и влиза в сила от датата на приемането й.

 

Арх. Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

 

 

 

 

Арх. Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации

(Одобрена с ПМС № 178 от 10.07.2009 г.)

(Обн., ДВ, бр. 57 от 24.07.2009 г.)

 

Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия, придобита в друга държава членка или в трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Република България, се събира такса 260 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се събира и за разглеждане на заявление за издаване на удостоверение за признаване на специалност в системата на здравеопазването с цел упражняването й на територията на Република България.

Чл. 2. (1) За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия на територията на Република България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или на трета държава, се събират следните такси:

 1. за стандартна услуга – 60 лв.;
 2. за бърза услуга – 120 лв.

(2) Таксите по ал. 1 се събират и за разглеждане на заявление за издаване на:

 1. удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по професия, която не е регулирана на територията на Република България, с цел достъп и упражняването й на територията на друга държава членка или на трета държава;
 2. удостоверение, свързано с придобита професионална квалификация в Република България по професия, която не е регулирана на територията на Република България, но образованието, чрез което е придобита квалификацията, е регулирано;
 3. удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването.

(3) За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването от едно и също лице, се събират следните такси:

 1. за стандартна услуга – 90 лв.;
 2. за бърза услуга – 180 лв.

(4) Срокът за изпълнение на стандартната услуга е 30 дни, а на бързата – 5 работни дни.

Чл. 3. За повторно издаване на удостоверение по чл. 1 и 2 в тримесечен срок от издаване на първоначалното удостоверение се събира такса в половин размер.

Чл. 4. За издаване на заверен препис на удостоверение по чл. 1 и 2 се събира такса 10 лв.

Чл. 5. За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение по чл. 1 и 2 се събира такса 10 лв.

Чл. 6. При прекратяване на започнала процедура по разглеждане на заявление за издаване на удостоверение внесената такса не се възстановява.

Чл. 7. Таксите по чл. 1 – 5 се внасят по бюджета на съответния орган, който издава удостоверението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 86, ал. 1 и § 4, ал. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации.