BG Flag EN Flag


Законодателство

Oсновни документи от немското законодателство в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството Oсновни документи от немското законодателство в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

10/ 01/ 2017
Общественото обсъждане по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес Общественото обсъждане по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес

11/ 08/ 2015
Закон за обществените поръчки, одобрен от МС Закон за обществените поръчки, одобрен от МС

10/ 08/ 2015
Стенограми от разглеждането на ЗИД на ЗУТ в комисиите на НС Стенограми от разглеждането на ЗИД на ЗУТ в комисиите на НС

10/ 08/ 2015
Указания по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. Указания по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
12/ 06/ 2015
Проект на Закон за енергийната ефективност Проект на Закон за енергийната ефективност

27/ 03/ 2015
 Списък на действащата към 1.І.2015 г. нормативна уредба Списък на действащата към 1.І.2015 г. нормативна уредба

03/ 03/ 2015
Тема: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Тема: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

11/ 02/ 2015
Списък на актуална нормативна уредба в помощ на членовете на КАБ Списък на актуална нормативна уредба в помощ на членовете на КАБ

25/ 11/ 2014
В комисиите на Народното събрание се обсъжда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията В комисиите на Народното събрание се обсъжда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
№ 454-01-42, внесен от Николай Нанков Нанков и група народни представители на 12.11.2014г.
18/ 11/ 2014
«   1  2  3  4  5  »
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения