BG Flag EN Flag


ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Закон за териториално устройство на Федерална Република Германия

ПРОЕКТ  ЗА ЗИД НА ЗУТ,  ИЗГОТВЕН ОТ  РАБОТНА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА КАБ

Предложения на КАБ за ЗИД на ЗУТ

Стенограма от обсъждането на ЗИД на ЗУТ - Стенограма № 26

Писмо от КАБ до Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Народно събрание - 14.07.2015

replique montre

Становище на КАБ до г-н Бойко Борисов и НС относно ЗИД на ЗУТ - 11.05.2015

Писмо от КАБ до МРРБ относно ЗИД на ЗУТ - 15.04.2015

replique breitling

Писмо от КАБ до МРРБ относно предложения за изменения в ЗУТ - 18.03.2015

Обществено обсъждане по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес

replique montre

Стенограми от обсъждане на ЗИД на ЗУТ в комисиите на НС: Стенограма 20,    Стенограма 21,     Стенограма 22

Становище на КАБ относно изм. и доп. на Наредба №4 от 2001 г. - 23.01.2015г.

Становище на КАБ относно ЗИД на ЗОП - 12.09.2013 г.

Закон за обществените поръчки, одобрен от МС

replique montre

Покана за дискусия по законопроекти, свързани с упражняване на архитектурната професия

ЗАКОН ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО /ПРОЕКТ/

ЗАКОН ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО /ПРОЕКТ/

ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ /ПРОЕКТ/

Мотиви към ЗИД на ЗУТ

Писмо от КАБ до МИП относно проекта на ЗИД на Закона за устройство на територията

Покана за дискусия по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

задание+графични данни за
ОБЯВЕНИЯ АРХ.КОНКУРС-КЛЕПТУЗА-ВЕЛИНГРАД

Писмо на КАБ - изх. № 273/12.09.2013 г. до Министерски съвет и Народно събрание относно проектозакона за изменение и допълнение на ЗОП

Вижте тук предложение на КАБ за промени в ЗОП относно проект, предложен за обсъждане от Министерски съвет

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОП

Предложение на КАБ за промени в ЗОП

Паркоустрояване - поддържане на озеленените площи http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=286665

Конкурс за проект за изработването на "идеен проект" за "Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=286308

Административен съд - Силистра и Областно звено "Изпълнение на наказанията" http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016557

Предложение за получаване на информация за обществени поръчки+
 

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че е открит
конкурс за проект: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА БУЛ. БЪЛГАРИЯ С ОБХВАТ ОТ ПЛОЩАД
”14-МАРТ” ДО УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” ГР.СВИЛЕНГРАД” – ИДЕЙНА ФАЗА.


http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=545325

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=544861&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=543839

BG-С. ТРЪНЧОВИЦА, ОбЩИНА ЛЕВСКИ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите - http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=543779

Покана от Кмета на община Омуртаг за среща на 30 май 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Омуртаг, във връзка с реализиране на проект "Реконструкция, възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД

 

Писмо от КАБ и КИИП относно ОП, обявена от МРРБ  

Работно проектиране и строително-монтажни работи за строеж „Реконструкция на Автобусно депо на „Бургасбус” ЕООД - автосервизи и пункт за периодични прегледи

ОП за изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на туристически посетителски център и и доставка на оборудване.

Националната база данни за пазара на труда и ЕСФ

ОП за Оценка на съответствието и строителен надзор за проект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап"

ОП за Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на Южноцентрално държавно предприятие

ОП за Избор на изпълнители за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др

ОП за Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово

Вижте тук писмо от арх. Владимир Милков и група архитекти от Бургас до Кмета на Община Бургас относно обявена обществена поръчка. След входирането на заявлението в общината, поръчката бе отменена. electric products reviews: "Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол "

МРРБ обявява проект „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.” . За повече информация свалете файловете.

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка с изпълнението на инженеринг (проектиране и строителство) на регионален център за управление на отпадъци гр. Плевен– І-ви етап”

Проектиране на общежитие за докторанти и чуждестранни студенти в две фази: I фаза. Предпроектни проучвания; II фаза. Технически проект

Обявление за предварителна информация относно паспортизация на сградите, предоставени за управление на Министерския съвет 

 

Конкурс за "Урбанистична концепция и архитектурно-художествено оформление на пл. "Света Неделя", София

Мониторинг на обществените поръчки към октомври 2012 г.

 Стенограма от проведената на 15 ноември 2012 г. Кръгла маса "Ахтектурните конкурси в обществените поръчки"Кореспонденция във връзка с открит архитектурен конкурс за Спортна зала "Диана"

Призив към членовете на КАБ да не участват
в обществена поръчка "Изготвяне на технически проект с обект "Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона - площадно и парково пространства в гр. Правец"

 РК на КАБ Пловдив настоява за спиране на процедура по ЗОП - Изработване на идеен и на технически проект за обект „Административна сграда на Община Пловдив“ 
 С писмо изх. № 189/09.08.2012 г. до Кмета на община Вършец Председателят на КАБ арх. Владимир Дамянов изрази становището на Камарата относно условията на конкурсната документация за обявена от Община Вършец обществена поръчка. Писмото, което е в отговор на сигнал от арх. Михаил Стойчев,  Обявление за конкурс за проект  "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони" - община Сливен; Становище на арх. Георги Савов - председател на Временна комисия към Председателя на КАБ за обществени поръчки, търгове и конкурси - за конкурса на община Сливен; Предложение от арх. Димитър Младенов относно обществена поръчка за оформяне на пешеходни пространства в СливенВижте писмото от Председателя на КАБ до Кмета на община Ямбол и конкурсна документация относно открит конкурс за проект с предмет – Изработване на „идеен проект” за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони - гр. Ямбол” Кореспонденцията с Община Ямбол вижте тук.  е изпратено за сведение и с молба за компетентно мнение до: Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, Изпълнителния директор на Агенцията по 

обществени поръчки Миглена Павлова и до Председателя на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Стефан Кинарев

Teflon Ptfe Extruder Machine.

АктуалноСпециално за присъстващите! Организираме томбола с подкрепата на NEMETSCHEK BULGARIA, които ще предоставят специалната награда - 2 лиценза за Vectorworks Designer 2017 - BIM
Всичко от актуално

Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори