BG Flag EN Flag


Протокол от общото отчетно събрание на КАБ РК Варна - 25.03.2010 г.

 

П Р О ТО К О Л
 
         Днес 25.03.2010 г. От 17,00 ч. в Дом на архитекта гр.Варна се проведе общо отчетно събрание на КАБ РК Варна. При официално обявения час присъстваха 30 членове, поради което събранието бе отложено с един час.
В 18,00ч. в присъствието на 56 членове , арх. Георги Минчев предложи следният
 
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1.     Отчет за дейността на УС на КАБ Варна за периода 2009 г. – докладва   председателя на КАБ - РК Варна, арх. Георги Минчев
2.     Финансов отчет за 2009 г. и предложение за бюджет за 2010 г.- докладва Диана Райкова.
3.     Обсъждане и гласуване на двата отчета.
4.     Избор на делегати за ОС на КАБ на 30.04.10 г. и 01.05. 10г.
5.     Разни
         Дневният ред бе гласуван и приет с пълно болшинство.
         По т. 1 докладва арх. Георги Минчев.
         По т. 2 докладва Диана Райкова.
         Арх. Минчев покани присъстващите за коментари и обсъждане на отчетите.     Бяха направени следните предложения:
1.     Арх. Попов – Предлагам КАБ РК Варна да инвестира в обучение, запознаване с нови нормативни документи.
2.     Арх. Димитър Стефанов – КАБ РК Варна формира добър бюджет и може да се направят инвестиции в закупуването на нови имоти.
3.     По отношение на това да има организирана екскурзия с цел провеждане на изложба - за това си решение САБ Дружества Варна са имали такава идея, която да служи за доразвиване на Архитектурния салон.
4.     Арх. Георги Бачев – би могъл да се създаде резервен фонд.
5.     Арх. Чавдара Николова – Предлагам да се използват част от парите за организирането на изложби, които да популяризират професията „Ахитект“, конкурси с по-профилирана насока, кръгли маси за разискване на теми, касаещи широката общественост с медийна изява.
6.     Арх. Владимир Рачев – Във връзка с кризата в страната, а от там и намалялото проектиране, редно е да се създаде социален фонд/взаимно-спомагателна каса - пари за хора в нужда, подпомагащ колегите – архитекти, които са в затруднено финансово положение.
7.     Арх. Надя Стаматова – Предлагам да се създаде взаимно-спомагателен фонд, който да спомага за финансирането на колеги имащи здравословни проблеми.
         По т. 3 – След приключване на обсъждането по двата отчета, те бяха    гласувани и приети с пълно болшинство.
         По т. 5 арх. Минчев представи Проекто-Декларация изготвена от членовете на УС на РК Варна на КАБ, по повод зачестилите оплаквания от практикуващи в града архитекти, адресирана до Кмета на гр. Варна с копие до Министъра на РРБ – гр. София и до Областния управител на Област Варна.
1.     Арх. Димитър Николов – в град като Варна, който по закон е разделен на пет района в една от най-натоварените служби на районите са отнети правомощията на техническите служби. Освен това се искат допълнително документи извън рамките на закона, като например отрицателно становище от Басейнова дирекция.
2.     Арх. Димитър Стефанов – да поискаме списък с данни от всеки, който има забележки.
3.     Арх. Мирослав Сталев – да се изпрати с копие до РДНСК.
4.     Арх. Радослав Рашев – няма координация между действията на вътрешните отдели в Общината и копие от Декларацията да се изпрати до Камарата на строителите
5.     Арх. Румяна Генова – Смятам, че трябва да излезем с гласувано общо мнение за това дали да изпратим Декларацията.
6.     Арх. Веселинка Тихова – членовете на Експертния съвет не са най-компетентните и опитни колеги в града, а също назначените специалисти в Общината са с много малък стаж, по-малко опит и недостатъчно компетентни, поради което заключенията им понякога са абсурдни.
7.     Арх. Теодор Пеев – сигурно няма човек, който да каже, че не е просрочен проекта му с одобряване, съгласуване и разрешение за строеж на инвеститора, а и освен това се губят цели проекти в Общината.
           Декларацията бе обсъдена, дискутирана, представиха се нови мнения като се изказаха голяма част от архитектите, от които – арх. Николов, арх. Пеев, арх. Вадимиров, арх. Стефанов, арх. Генова, арх. Тихова, арх. Рашев, арх. Христов, арх. Михайлова, арх. Трендафилов.
 Арх. Минчев излезе пред присъстващата аудитория с предложението да бъде гласувана Проекто-Декларацията за това дали да се изпрати до обявените институции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          Декларацията бе гласувана, приета и одобрена единодушно с пълно мнозинство.
      По същата точка бе коментиран Проектът за изменение и допълнение на Устава като около 70% от присъстващите архитекти се бяха запознали подробно с него.
1.     Арх. Демирова - В новия Проект за изменение и допълнение на Устава има много нередности и точки, които би трябвало да подлежат на преразглеждане.
                   По т. 4 арх. Минчев предложи като свой официален заместник по време на Годишното Общо събрание - арх. Мирослав Христов, т. к. обстоятелствата налагат да отсъства от страната през същото това време. Това предложение бе гласувано и одобрено с 30 гласа.
                   По същата точка бяха предложени и гласувани следните делегати за ОС на КАБ:
1.     арх. Мирослав Кирилов Христов – рег. номер 02432
     по право /чрез гласуване/  
2. арх. Теодор Велев Пеев – рег. номер 00080
3. арх. Владимир Николов Рачев– рег.номер 02412
4. арх. Румяна Генова Статева – рег. номер 02080
5. арх. Владимир Максимов Попов – рег. номер 02712
6. арх. Калина Тодорова Павлова – рег. номер 02676
7. арх. Чавдара Руменова Николова – рег. номер 04190
8. арх. Константин Енчев Димов – рег. номер 04191
9. арх. Надя Стаматова Стаматова – рег. номер 00073
10. арх. Диана Петрова Хасъмова – рег. номер 02075
11. арх. Веселинка Иванова Тихова – Иванова – рег. номер 00067
12. арх. Димитър Петров Стефанов – рег. номер 00070
13. л. арх. Митко Грозев Грозев – рег. номер 04046
14. арх. Радослав Йорданов Николов – рег. номер 02545
15. арх. Радослав Емилов Димитров – рег. номер 02715
16. арх. Енчо Костов Димов – рег. номер 02551
17. арх. Людмила Атанасова Попова – рег. номер 00071
18. арх. Красимир Кирилов Петров – рег. номер 02713
19. л. арх. Деница Иванова Русева – рег. номер 04048
20. л. арх. Румяна Илиева Тодорова – рег. номер 04032
21. арх. Пламен Ангелов Аврониев – рег. номер 00930
22. ландш. арх. Валентин Георгиев Уруков – рег. номер 04047
23. арх. Георги Велинов Бачев – рег. номер 02769
 
         Резерви : арх. Росица Георгиева Пеева-Попова - рег. номер 00726
                          арх. Росица Вълкова Андреева - рег. номер 02417
 
         След изчерпване на точките по дневният ред Общото събрание на КАБ РК Варна бе закрито.
 
                                               За протокола:
                                                                           /арх. Ст. Митинкова/
 
 
                                               Председател КАБ РК Варна :
                                                                   / арх. Георги Минчев/